Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
25-02-2024
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
25-02-2024
24-02-2024
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
24-02-2024
23-02-2024
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
23-02-2024
22-02-2024
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
22-02-2024
21-02-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
21-02-2024
20-02-2024
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
20-02-2024
19-02-2024
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
3
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
19-02-2024
18-02-2024
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
18-02-2024
17-02-2024
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
17-02-2024
16-02-2024
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
2
1
16-02-2024
15-02-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-02-2024
14-02-2024
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
14-02-2024
13-02-2024
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
13-02-2024
12-02-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-02-2024
11-02-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-02-2024
10-02-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-02-2024
09-02-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-02-2024
08-02-2024
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
08-02-2024
07-02-2024
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
07-02-2024
06-02-2024
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
06-02-2024
05-02-2024
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-02-2024
04-02-2024
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
04-02-2024
03-02-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
03-02-2024
02-02-2024
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
02-02-2024
01-02-2024
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
01-02-2024
31-01-2024
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
31-01-2024
30-01-2024
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
3
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
30-01-2024
29-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
29-01-2024
28-01-2024
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
28-01-2024
27-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
1
 
 
 
 
27-01-2024
26-01-2024
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
3
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
26-01-2024
25-01-2024
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
25-01-2024
24-01-2024
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
24-01-2024
23-01-2024
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
23-01-2024
22-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
22-01-2024
21-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
2
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-01-2024
20-01-2024
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
20-01-2024
19-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
19-01-2024
18-01-2024
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
1
18-01-2024
17-01-2024
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
17-01-2024
16-01-2024
 
1
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
16-01-2024
15-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
15-01-2024
14-01-2024
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
14-01-2024
13-01-2024
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
1
13-01-2024
12-01-2024
3
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
12-01-2024
11-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
3
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
11-01-2024
10-01-2024
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
10-01-2024
09-01-2024
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
09-01-2024
08-01-2024
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
08-01-2024
07-01-2024
 
1
2
2
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
07-01-2024
06-01-2024
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
06-01-2024
05-01-2024
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
05-01-2024
04-01-2024
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
04-01-2024
03-01-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
03-01-2024
02-01-2024
1
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
02-01-2024
01-01-2024
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
01-01-2024
31-12-2023
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
31-12-2023
30-12-2023
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
30-12-2023
29-12-2023
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
29-12-2023
28-12-2023
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
28-12-2023
27-12-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
1
1
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
27-12-2023
26-12-2023
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
26-12-2023
25-12-2023
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
3
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-12-2023
24-12-2023
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
24-12-2023
23-12-2023
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
23-12-2023
22-12-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
22-12-2023
21-12-2023
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
1
1
2
 
 
3
 
 
1
 
 
 
1
 
 
21-12-2023
20-12-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
2
 
 
 
1
20-12-2023
19-12-2023
 
2
1
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1