Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
05-07-2022
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
05-07-2022
04-07-2022
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
04-07-2022
03-07-2022
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
03-07-2022
02-07-2022
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
02-07-2022
01-07-2022
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
01-07-2022
30-06-2022
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
30-06-2022
29-06-2022
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
29-06-2022
28-06-2022
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
28-06-2022
27-06-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
27-06-2022
26-06-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
26-06-2022
25-06-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
25-06-2022
24-06-2022
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
24-06-2022
23-06-2022
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
23-06-2022
22-06-2022
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
22-06-2022
21-06-2022
1
 
 
 
1
3
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21-06-2022
20-06-2022
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
20-06-2022
19-06-2022
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
19-06-2022
18-06-2022
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
18-06-2022
17-06-2022
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17-06-2022
16-06-2022
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
16-06-2022
15-06-2022
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
15-06-2022
14-06-2022
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
14-06-2022
13-06-2022
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-06-2022
12-06-2022
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
12-06-2022
11-06-2022
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
3
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
11-06-2022
10-06-2022
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
10-06-2022
09-06-2022
3
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
09-06-2022
08-06-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
08-06-2022
07-06-2022
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
07-06-2022
06-06-2022
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
06-06-2022
05-06-2022
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
05-06-2022
04-06-2022
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
04-06-2022
03-06-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
1
 
 
 
1
03-06-2022
02-06-2022
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
2
02-06-2022
01-06-2022
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
01-06-2022
31-05-2022
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
31-05-2022
30-05-2022
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
30-05-2022
29-05-2022
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
29-05-2022
28-05-2022
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
28-05-2022
27-05-2022
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
27-05-2022
26-05-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
1
 
 
 
26-05-2022
25-05-2022
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
25-05-2022
24-05-2022
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
24-05-2022
23-05-2022
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
23-05-2022
22-05-2022
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
22-05-2022
21-05-2022
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
21-05-2022
20-05-2022
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
20-05-2022
19-05-2022
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
19-05-2022
18-05-2022
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
18-05-2022
17-05-2022
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
17-05-2022
16-05-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
16-05-2022
15-05-2022
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
15-05-2022
14-05-2022
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
14-05-2022
13-05-2022
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
13-05-2022
12-05-2022
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
1
 
12-05-2022
11-05-2022
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
11-05-2022
10-05-2022
 
 
 
1
2
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
10-05-2022
09-05-2022
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
09-05-2022
08-05-2022
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
08-05-2022
07-05-2022
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
07-05-2022
06-05-2022
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
06-05-2022
05-05-2022
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
05-05-2022
04-05-2022
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
04-05-2022
03-05-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
03-05-2022
02-05-2022
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
02-05-2022
01-05-2022
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
01-05-2022
30-04-2022
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
30-04-2022
29-04-2022
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-04-2022
28-04-2022
1
1
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
&nbs