Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
28-01-2023
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
28-01-2023
27-01-2023
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
27-01-2023
26-01-2023
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-01-2023
25-01-2023
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-01-2023
24-01-2023
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
24-01-2023
23-01-2023
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
23-01-2023
22-01-2023
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
22-01-2023
21-01-2023
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
21-01-2023
20-01-2023
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
20-01-2023
19-01-2023
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
19-01-2023
18-01-2023
 
1
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
18-01-2023
17-01-2023
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
17-01-2023
16-01-2023
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
16-01-2023
15-01-2023
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
15-01-2023
14-01-2023
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
3
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
14-01-2023
13-01-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
4
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
13-01-2023
12-01-2023
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
12-01-2023
11-01-2023
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
11-01-2023
10-01-2023
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
10-01-2023
09-01-2023
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
09-01-2023
08-01-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
08-01-2023
07-01-2023
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
2
 
 
07-01-2023
06-01-2023
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
06-01-2023
05-01-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
1
1
 
05-01-2023
04-01-2023
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
04-01-2023
03-01-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
03-01-2023
02-01-2023
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
02-01-2023
01-01-2023
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
01-01-2023
31-12-2022
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2022
30-12-2022
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
1
 
 
 
30-12-2022
29-12-2022
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
29-12-2022
28-12-2022
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
3
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
28-12-2022
27-12-2022
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
3
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
27-12-2022
26-12-2022
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
26-12-2022
25-12-2022
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
25-12-2022
24-12-2022
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
24-12-2022
23-12-2022
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
23-12-2022
22-12-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
22-12-2022
21-12-2022
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
3
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-12-2022
20-12-2022
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
20-12-2022
19-12-2022
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
2
1
19-12-2022
18-12-2022
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
18-12-2022
17-12-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
17-12-2022
16-12-2022
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
16-12-2022
15-12-2022
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
15-12-2022
14-12-2022
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
14-12-2022
13-12-2022
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
13-12-2022
12-12-2022
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
12-12-2022
11-12-2022
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
11-12-2022
10-12-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
2
10-12-2022
09-12-2022
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
09-12-2022
08-12-2022
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
08-12-2022
07-12-2022
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
07-12-2022
06-12-2022
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
06-12-2022
05-12-2022
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
05-12-2022
04-12-2022
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
04-12-2022
03-12-2022
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
03-12-2022
02-12-2022
 
1
2
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
02-12-2022
01-12-2022
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
01-12-2022
30-11-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
30-11-2022
29-11-2022
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
2
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
29-11-2022
28-11-2022
2
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
28-11-2022
27-11-2022
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
27-11-2022
26-11-2022
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
2
3
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
26-11-2022
25-11-2022
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
25-11-2022
24-11-2022
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
24-11-2022
23-11-2022
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
23-11-2022
22-11-2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
22-11-2022
21-11-2022
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
1