Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất

Ngày
-
Tháng
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
2
2
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
00
01
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
01
02
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
2
2
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
02
03
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
03
04
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
2
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
05
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
05
06
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
06
07
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
08
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
08
09
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
09
10
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
3
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
2
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
11
12
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
1
12
13
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
13
14
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
15
16
1
3
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
2
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
16
17
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
1
17
18
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
1
 
2
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
18
19
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
19
20
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
21
22
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
22
23
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
23
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
25
26
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
2
1
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
26
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
27
28
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
29
30
 
 
1
3
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
30
31
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
31
32
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
32
33
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
33
34
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
34
35
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
35
36
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
36
37
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
37
38
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
3
3
3
3
3
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
2
38
39
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
39
40
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
40
41
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
5
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
41
42
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
42
43
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
43
44
 
1
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
44
45
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
45
46
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
46
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
47
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
48
49
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
49
50
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
50
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
51
52
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
53
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
53
54
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
3
 
54
55
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
55
56
 
2
 
 
 
1
2
1
1
 
 
4
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56
57
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57
58
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
58
59
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59
60
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
60
61
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
61
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
62
63
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
63
64
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
3
64
65
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
65
66
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
66
67
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
2
2
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
67
68
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
1
 
68
69
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
69
70
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1